sterowanie wentylacją

W budynku objętym pożarem,  szybkie rozprzestrzenianie się dymu często uniemożliwia korzystanie z  dróg ewakuacyjnych. Najskuteczniejszą metodą na odprowadzenie dymu oraz innych gorących produktów spalania jest zastosowanie wentylacji pożarowej mechanicznej.

Polega to na mechanicznie wymuszonym obiegu powietrza z wykorzystaniem wielu połączonych kanałów wentylacyjnych, natomiast w przypadku systemów oddymiania wykorzystuje się naturalny mechanizm odprowadzania powietrza wynikający z różnicy temperatury i ciśnienia.

Systemy wentylacji pożarowej mają za zadanie wydzielenie w potencjalnie objętych pożarem pomieszczeniach, bezpiecznych stref wolnych od dymu oraz innych gorących produktów spalania. Dodatkowo, dzięki systemom tego typu, umożliwione jest w trakcie pożaru obniżenie temperatury w pomieszczeniach i doprowadzenie powietrza z zewnątrz budynku.

W normalnych warunkach (brak pożaru) wentylacja pożarowa może być wykorzystywana także do zwyklej wentylacji budynków.

W zakresie realizacji systemów wentylacji pożarowej oferujemy między innymi klapy przeciwpożarowe i nadciśnieniowe, wentylatory oddymiające i nawiewno wywiewne, a także centrale sterujące.

Systemami wentylacji pożarowej zarządzają specjalne centrale sterujące.

Centrale te zapewniają: zasilanie, monitorowanie, sterowanie i wizualizację stanu pracy klap odcinających, oddymiających, transferowych i wentylatorów wentylacji pożarowej.

Centrale współpracują ze wszystkimi typami central sygnalizacji pożaru z wyjściami sterowniczymi wg PN EN 54-1:1996.

Wersje wykonania centrali:

  • Do systemów wentylacji pożarowej.
  • Do systemów nadciśnienia.

Centrala umożliwia:

  • Obsługę siłowników klap lub przepustnic w zakresie kontroli położenia wyłączników krańcowych klap.
  • Obsługę wentylatorów oddymiających, nawiewnych, wyciągowych, central wentylacyjnych.
  • Transmisję wybranych danych pomiędzy poszczególnymi centralami.
  • Transmisję wybranych danych do paneli operatorskich, graficznych stacji sterowania i nadzoru systemów BMS.
  • Współpracę z innymi centralami oddymiania tego samego typu i systemami sygnalizacji pożarowej, które posiadają wyjścia sterownicze nadzorowane do urządzeń przeciwpożarowych wg PN-EN 54-1:1996.