Zasada działania systemu oddymiania

W trakcie pożaru, przy grawitacyjnym systemie odprowadzania dymu i gorąca otwarte zostają otwory oddymiające w fasadach lub w dachach budynku. Użyty jest do tego napęd elektryczny. Przez otwory oddymiające, na zewnątrz budynku wydostają się trujące gazy, dym i gorące powietrze. W ten sposób drogi ewakuacyjne spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.
System wyzwolony zostaje przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Całością systemu zarządza centrala. Aby polepszyć naturalny ciąg, stosuje się w dolnych częściach budynku dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze.
Dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi bardzo duże znaczenie ma czas otwarcia klap i okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz (np. okien napowietrzających).
Elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca mogą również służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.

Elektryczny system oddymiania
Napęd elektryczny zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa i komfortu, a cały system oddymiania o napędzie elektrycznym charakteryzuje między innymi:
• Szybkie automatyczne wyzwalanie przez czujki pożarowe.
• Stały monitoring wskazywanie stanu systemu.
• Optymalne zintegrowanie z innymi systemami obiektu.
• Wygodna wentylacja bez dodatkowych kosztów.
• Konserwacja systemu bez zużycia dodatkowych materiałów.

Zarządzanie systemu z jednego źródła
W kompletnym systemie oddymiania, poszczególne jego elementy połączone są ze sobą i współpracują razem w sposób zapewniający niezawodną kontrolę całego systemu w obiekcie.
Poszczególne komponenty systemu oddymiania dobierane są z najwyższą starannością. Najważniejsza jest ich kompatybilność z pozostałymi elementami systemu i innymi instalacjami, w zależności od warunków technicznych budynku oraz wymagań i przepisów ppoż.

Poszczególne elementy systemu oddymiania:
• Centrala oddymiania:
– kontrola oraz sterowanie całego systemu
– regulacja czasu przewietrzania
– alarm w przypadku zakłóceń
– zintegrowany service timer do kontroli przeglądów konserwacyjnych i systemowych.
• Przyciski oddymiania:
– ręczne wyzwolenie alarmu
– poprzez diody sygnalizujące stan pracy urządzeń systemu, w sposób wizualny kontrolują poprawność działania systemu.
• Klapy i okna oddymiające:
– wyposażone w siłowniki otwierają się i zamykają pełniąc funkcję oddymiania.
• Okna napowietrzające:
– automatycznie lub ręcznie otwierane okna dolotowe umiejscowione w dolnej części fasady budynku lub drzwi otwierane na zewnątrz, dostarczają niezbędnego powietrza.
• Czujki dymowe:
– w przypadku wystąpienia pożaru automatycznie wyzwalają system oddymiania.
• Urządzenia alarmowe (dzwonki, syreny, lampy błyskowe):
– w sposób akustyczny i optyczny powiadamiają o powstałym zagrożeniu pożarowym.
• Czujki pogodowe:
– umożliwiają kontrolowaną wentylację pomieszczeń w wyniku stałego monitorowania pogody
– są elementami uzupełniającymi dla systemów oddymiania i przewietrzania.
• Przyciski przewietrzania:
– służą do ręcznego uruchamiania naturalnej wentylacji
– otwieranie i zamykanie grupy przewietrzania w powiązaniu z centralą oddymiania RZN.