Zabezpieczenia Przeciwpożarowe

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Zawory odcinające

Przeciwpożarowy zawór odcinający montowany jest na zakończeniach instalacji wentylacyjnych. Jego zadaniem jest oddzielenie strefy zagrożonej pożarem od pozostałej części budynku a także od przepływu (tzw. transferu)  powietrza przez przegrody budowlane.

Wersje wykonania:

 • – Do montażu pionowego
 • – Do montażu poziomego

Klasa odporności ogniowej:

 • – EIS120

Dane techniczne:

Możliwość wykonania w czterech wielkościach:

– D100 mm
– D125 mm
– D160 mm
– D200 mm

Sterowanie zaworami przeciwpożarowymi – sposób wyzwalania:

 • Wyzwalanie topikiem np. 72oC, za pomocą sprężyny napędowej, uzbrajanie ręczne.
 • Wyzwalanie topikiem, np. 72oC lub zdalnie elektromagnesem (impuls oraz przerwa prądowa, Uz=24V DC lub 230V AC), uzbrajanie ręczne.


 

Wentylatory oddymiające

Wentylatory oddymiające służą do odprowadzania dymu, gorącego powietrza oraz spalin powstających w pomieszczeniach podczas pożaru. Urządzenia te w dużym stopniu przyczyniają się do sprawnej ewakuacji ludzi z obszaru objętego pożarem, ułatwiają przeprowadzanie akcji gaśniczej, chronią konstrukcję budynku i jego wyposażenie przed wysoką temperaturą, a także zapobiegają rozprzestrzenianiu sie pożaru do sąsiednich stref pożarowych.

  Wentylatory oddymiające w normalnych warunkach, czyli poza pożarem, mogą być wykorzystywane w systemach wentylacji bytowej i przemysłowej jako wentylatory wyciągowe lub nawiewne.

   Wersje wykonania:

– Wentylatory z silnikami jednobiegowymi.

– Wentylatory z silnikami dwubiegowymi.

RODZAJE WENTYLATORÓW ODDYMIAJĄCYCH:

WENTYLATORY DACHOWE

WENTYLATORY OSIOWE

Dane techniczne:

– Różnorodność dostępnych średnic.

– Różne klasy odporności ogniowej.

– Różne wydajności, moce znamionowe, spręże oraz prędkości obrotowe.

– Montaż pionowy lub poziomy.

Sterowanie:
           Sterowanie i zasilanie wentylatorów można realizować poprzez blok automatyki z modułową centralą konfigurowaną pod moc instalowanych urządzeń.

Klapy przeciwpożarowe

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE:

Klasa odporności ogniowej:

 • EI 120

Wersje wykonania:

 • Odcinające – S

Klapy przeciwpożarowe posiadające wyzwalacz termiczny montowane są w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu gdzie instalacja ta przechodzi przez  przegrody budowlane, stropy lub ściany. W trakcie pożaru, następuje zamknięcie się przegrody klapy co umożliwia zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne.  Podczas normalnej pracy instalacji (brak pożaru) przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej.

Rodzaje napędów i sposób wyzwalania:

 1.  – Napędy: siłownik elektryczny ze sprężyną powrotną lub siłownik na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC z wyzwalaczem termoelektrycznym 72oC.
 2.  – Mechanizm wyzwalająco-sterujący wyposażony w zintegrowany wyzwalacz termiczny 72oC, sprężynę napędową, układ dźwigniowo-krzywkowy.
 3.  – Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24V DC lub 230V AC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy przeciwpożarowej, jak również może zostać wyposażony w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania na napięcie 24V DC lub 230V AC,
  – Mechanizm wyzwalająco-sterujący wyposażony w sprężynę napędową. Wyzwalacz termiczny mocowany jest w tym wypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie urządzenia.

Opcjonalnie mogą być stosowane wyzwalacze termiczne lub termoelektryczne o innej temperaturze działania.

Wymiary:
Klapy produkowane są w normatywnych wymiarach, jednak istnieje również możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich.


 

sterowanie wentylacją

W budynku objętym pożarem,  szybkie rozprzestrzenianie się dymu często uniemożliwia korzystanie z  dróg ewakuacyjnych. Najskuteczniejszą metodą na odprowadzenie dymu oraz innych gorących produktów spalania jest zastosowanie wentylacji pożarowej mechanicznej.

Polega to na mechanicznie wymuszonym obiegu powietrza z wykorzystaniem wielu połączonych kanałów wentylacyjnych, natomiast w przypadku systemów oddymiania wykorzystuje się naturalny mechanizm odprowadzania powietrza wynikający z różnicy temperatury i ciśnienia.

Systemy wentylacji pożarowej mają za zadanie wydzielenie w potencjalnie objętych pożarem pomieszczeniach, bezpiecznych stref wolnych od dymu oraz innych gorących produktów spalania. Dodatkowo, dzięki systemom tego typu, umożliwione jest w trakcie pożaru obniżenie temperatury w pomieszczeniach i doprowadzenie powietrza z zewnątrz budynku.

W normalnych warunkach (brak pożaru) wentylacja pożarowa może być wykorzystywana także do zwyklej wentylacji budynków.

W zakresie realizacji systemów wentylacji pożarowej oferujemy między innymi klapy przeciwpożarowe i nadciśnieniowe, wentylatory oddymiające i nawiewno wywiewne, a także centrale sterujące.

Systemami wentylacji pożarowej zarządzają specjalne centrale sterujące.

Centrale te zapewniają: zasilanie, monitorowanie, sterowanie i wizualizację stanu pracy klap odcinających, oddymiających, transferowych i wentylatorów wentylacji pożarowej.

Centrale współpracują ze wszystkimi typami central sygnalizacji pożaru z wyjściami sterowniczymi wg PN EN 54-1:1996.

Wersje wykonania centrali:

 • Do systemów wentylacji pożarowej.
 • Do systemów nadciśnienia.

Centrala umożliwia:

 • Obsługę siłowników klap lub przepustnic w zakresie kontroli położenia wyłączników krańcowych klap.
 • Obsługę wentylatorów oddymiających, nawiewnych, wyciągowych, central wentylacyjnych.
 • Transmisję wybranych danych pomiędzy poszczególnymi centralami.
 • Transmisję wybranych danych do paneli operatorskich, graficznych stacji sterowania i nadzoru systemów BMS.
 • Współpracę z innymi centralami oddymiania tego samego typu i systemami sygnalizacji pożarowej, które posiadają wyjścia sterownicze nadzorowane do urządzeń przeciwpożarowych wg PN-EN 54-1:1996.